İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ GÖREVLERİ

Neden iş güvenliği uzmanlığı hizmeti almalıyım?

1. Kanuni Zorunluluk olduğu için;

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre iş güvenliği uzmanı

bulundurmayan iş yerlerine, uzman çalıştırmadıkları her ay için 5.390 tl para

cezası yazılmaktadır.

2. Çok hızlı değişen ve sürekli olarak güncellenen iş güvenliği

mevzuatlarının takibi için;

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çıkması ve meydana gelen büyük iş

kazaları sonrası iş güvenliği mevzuatında çok sık değişiklik ve güncellemeler

yapılmaktadır. Şirketiniz adına yeni mevzuatı takip ederek işletmenizin

yerine getirmediğiniz mevzuat şartları yüzünden ceza yemesini engeller.

3. Çalışma alanınızı güvenli hale getirmek için;

Çalışma sahanızda mevcut mevzuat ve standartlara uygun olarak

düzenlemeler yapılması hususunda işletmenize yardımcı olarak iş kazalarını

en aza indirerek güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturulmasını sağlar.

4. İş sağlığı ve güvenliği evrak ve dosyalarınızı düzenlemek için;

Çalışanlarınıza, makinelerinize ve çalışma ortamınıza ait iş sağlığı ve

güvenliği açısından hazırlanması gereken evraklarınızı hazırlayıp, saklanması

ile düzenlenmesi işlerini şirketiniz adına takip ederek iş yükünüzü azaltıp,

dikkatinizi işinizi geliştirmek için harcamanızı sağlar.

5. Çalışanlarınızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak için;

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında işverenin tek başına çalışması veya

konuya hakim olması şirketinizin iş güvenliği kültürünün gelişmesine

yardımcı olmaz. Çalışanlarınızın iş güvenliği çalışmalarına uyum

sağlayabilmesi için eğitimlerin verilmesi, düzenli kontrollerin yapılması ile

çalışanlarınız ile köprü görevi kurulması İş güvenliği uzmanları tarafından

sağlanır.

6. İşletme körlüğünü ortadan kaldırmak için;

İşletme körlüğü, bir şirket içinde sürekli olarak ve uzun süredir çalışan

kişilerin o şirket içinde meydana gelen kronik sorunları ve aksaklıkları fark

edememesi durumudur. Belirli sürelerde firmanızda bulunan deneyimli

iş güvenliği uzmanları işletmeniz içindeki aksaklıkları ve riskleri daha

hızlı ve tarafsız olarak tespit edilmesini sağlar. Özetle; İş yerinizin sağlıklı

ve güvenli bir şekilde işletilmesi, büyümesi ve kanuni açıdan gerekli olan

tüm prosedürlerin yerine getirilmesi ile takip edilmesi, çalışanlarınızın ve

şirketinizin iş güvenliği kültürü seviyesinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir

kalması, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu oluşacak verim

kayıplarının en aza indirilmesi firmanızda kaliteli ve deneyimli bir iş güvenliği

uzmanı çalıştırarak mümkün olacaktır.

1) DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETİ YAPMAK

• Firma da yapılan işlerin aşamalarının öğrenilmesi

• İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması hususunda işverene önerilerde bulunmak.

• Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

• Daha önce yapılmış iş güvenliği çalışmaların kontrolünü sormak meydana gelmiş iş kazalarının ve meslek hastalıklarının araştırılması (gerek ekipman üzerinde, gerekse çalışanlar üzerindeki etkisi) iş kazalarının ve meslek hastalıklarının yıllara göre meyadana gelme sıklığı firmada kullanılan kimyasallar, ekipmanların, teçhizatların vb. araç ve gereçlerin nerede nasıl kullanıldıkları

2) RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMAK

• İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

3) ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ

• Doğal afet, kaza, yangin veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

• Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

• Çalışma yapılan alana, çalışma şartlarına ve çalışan sayısına göre acil durum eylem planı hazırlamak. Bu acil durum eylem planına (yangın, sel, sabotaj, iş kazaları, elektrik çarpması ve elektrik yanıkları, zehirlenme, travm vb. durumlar söz konusudur.) göre acil durum ekiplerinin oluşturulmasında işverene yardımcı olmak ve rehberlik yapmak.

4) EĞİTİM KONULARI

Genel Konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Teknik Konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

EĞİTİM BİLGİLENDİRME KAYIT VE DÖKÜMANTASYON İŞLEMLERİ

• Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.